Drevsnöflak

Hantering

Identifiera och undvik områden där drevsnö ansamlats tills flaken har stabiliserats. Pågående snödrev eller tidigare dagars väder ger ofta ledtrådar om i vilka väderstreck det kan finnas problematiska läsluttningar.

Beskrivning

-Vindtransporterad snö som snabbt binder ihop till hårdare flak ovanpå svagare lager.

-Kan ofta upptäckas genom att: a) observera snöytans utseende, b) vara uppmärksam på förändringar i snöns hårdhet, c) lyssna efter ihåliga eller trumliknande ljud och d) titta efter sprickor i ytsnön.

-Varierar i storlek från små till stora.

-Förekommer i läsluttningar och skråladdade formationer, vanligtvis över 35 graders lutning.

-Är ofta avgränsade till specifik terräng, höjdzon och väderstreck, som till exempel läsidor nedanför krön, kalfjäll, östsluttningar.

-Problemet stabiliseras vanligtvis inom loppet av några dagar eller upp till en vecka.

-Kalla lufttemperaturer fördröjer stabiliseringen.